Przejdź do treści
<- Wróć do oferty audytu

Jakie dokumenty są potrzebne?

Zatrudnienie pracowników spoza Polski wymaga skompletowania odpowiednich dokumentów, które potwierdzą legalność ich pobytu i pracy. Oprócz podstawowych dokumentów, takich samych jak i w przypadku zatrudnienia obywatela Polski (np. umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna, zgłoszenie do ZUS, szkolenie BHP, badania lekarskie itp.), istnieje szereg innych niezbędnych dokumentów dołączanych do akt osobowych pracownika cudzoziemskiego.

Dokumenty cudzoziemca należy podzielić na dwie grupy. Te, potwierdzające, że jego pobyt na terenie RP jest legalny i te, które legalizują jego pracę.

W przypadku tej pierwszej grupy są to m.in.

  • Skan paszportu: kopia paszportu powinna zawierać wszystkie strony zawierające pieczątki, naklejki wizowe, stemple oraz inne adnotacje.
  • Skan decyzji pobytowej: Potwierdzenie legalnego pobytu w Polsce.

Ważne! Nie każdy cudzoziemiec posiada decyzje zezwalającą na pobyt! Może przebywać w RP na podstawie np. wizy czy ruchu bezwizowego.

A w przypadku dokumentów legalizujących pracę znajdziemy m.in.:
  • Skan świadectwa ukończenia szkoły policealnej/technikum/studiów w RP: Jeśli cudzoziemiec posiada takie świadectwo, może ono uprawniać do wykonywania pracy bez konieczności posiadania pozwolenia, a także być udokumentowaniem kwalifikacji zawodowych.
  • Zaświadczenie potwierdzające status studenta w RP: Jeśli cudzoziemiec jest studentem, konieczne jest potwierdzenie jego statusu, co umożliwi mu pracę bez konieczności uzyskania pozwolenia o pracę
  • Skan karty Polaka: Posiadacze karty Polaka nie muszą mieć pozwolenia na pracę.
  • Dokumenty potwierdzające legalne zatrudnienie: Oświadczenie o powierzeniu pracy, zezwolenie typu A, powiadomienie o powierzeniu pacy – to niektóre z dokumentów, które potwierdzają legalność zatrudnienia.
  • Dokument potwierdzający dopełnienie przez pracodawcę obowiązku z art. 88i oraz art. 88z, pkt 13 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: Konieczne jest udokumentowanie spełnienia obowiązków pracodawcy związanych z zatrudnieniem cudzoziemca.

Należy pamiętać, że kompletna dokumentacja jest kluczowa dla sprawnego procesu legalizacji zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Dlatego też, warto zadbać o to, by wszystkie wymagane dokumenty były skompletowane i zgodne z obowiązującymi przepisami. 

<- Wróć do oferty audytu

Jak wspieramy naszych klientów?

Nasza kluczowa rola to audyt dokumentacji zatrudnionych cudzoziemców jeszcze przed rozpoczęciem kontroli organów kontrolujących. Rozumiemy, że tego typu kontrole mogą być stresujące i wymagające, dlatego oferujemy naszym klientom kompleksowe wsparcie w celu zapewnienia zgodności dokumentów cudzoziemców z obowiązującymi przepisami i minimalizacji ryzyka ewentualnych nieprawidłowości. Jeśli jednak Klient trafi do nas w ostatniej chwili, już po rozpoczęciu kontroli przeprowadzimy audyt natychmiastowy pilny?(jak go nazwać?) i zaplanujemy z Klientem dalsze kroki działania podczas kontroli.
Czytaj ->

Co zawiera raport poaudytowy?

Raport sporządzony po audycie akt osobowych zatrudnionych cudzoziemców, jest nieocenionym narzędziem w analizie legalności pracy i pobytu. Jego zawartość skupia się na gruntownej analizie aktualnej sytuacji, uwzględniając aspekty pobytowe oraz te związane z zatrudnieniem.
Czytaj ->

Jak brak tłumacza wpływa na proces?

W dzisiejszym globalnym środowisku biznesowym, zatrudnianie pracowników spoza kraju stało się powszechne dla wielu firm. Jednak proces zatrudniania cudzoziemców niesie ze sobą pewne wyzwania, szczególnie w zakresie komunikacji i dokumentacji. Brak tłumacza może znacząco wpłynąć na przebieg tego procesu oraz dalszą współpracę z nowymi pracownikami. 
Czytaj ->